นโยบายคุณภาพประจำปี (Quality Policy)

ผลิตชิ้นงานคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

To manufacture high quality products at reasonable price by working happily
and safely while being environmentally friendly